Vann er en viktig ressurs, og Båsum Boring AS finner vann, som her ved Høgskolen i Vestfold.

Jakten på det viktige vannet

En grunnvannsbrønn er en sikker engangsinvestering som gir en stabil vannforsyning selv under lange tørkeperioder.

Hvorfor grunnvannsbrønn?
Brønnen kan etableres i nærheten av forbruker for å forhindre unødvendige lange ledninger som kan fryse. Grunnvannsbrønn utført på en faglig og riktig måte har en god beskyttelse mot forurensing.

Hva er en grunnvannsbrønn?
En grunnvannsbrønn er et borehull som går ned til grunnvannet og henter opp vann fra fjellets naturlige sprekksystem. Kapasiteten på fjellbrønner, som er sterkt avhengig av fjellets oppsprekking, varierer oftest mellom 180 l/t og 7200 l/t med en middelverdi på 540 l/t. Rent vann er jordens viktigste naturressurs. Alt liv og all matvareproduksjon er avhengig av vann. Ser man bort fra isen i polare strøk er grunnvann vår viktigste ferskvannsressurs.

Pumpeutstyr leveres til store og små forbrukere med kapasitet fra 10l/t til 1.000.000 l/t.

Visste du at: «av verdens totale ferskvannsressurs er 87,3 % bundet som is, 12,3 % er grunnvann, mens bare 0,4 % er “overflatevann».

Grunnvannsbrønner i løsmasseavsetninger
Her i landet er de største grunnvannsanleggene basert på grunnvann fra løsmasser. Løsmassebrønnene er helst boret i elve- eller breelvavsetninger av sand og grus i tilknytning til vassdrag, og kan ha kapasiteter fra 1 til over 100 l/sek.

Grunnvannets fortrinn framfor overflatevann er at det er godt beskyttet mot forurensning, har en god hygienisk kvalitet og en stabil temperatur. Dette gjør at grunnvann jevnt over krever mindre og enklere vannbehandling enn overflatevann for å oppnå tilfredsstillende vannkvalitet.

Brønnetablering av Norges største grusbrønn ved Sandstangen i Enebakk kommune.