Standard energibrønn med lukket system

En energibrønn med tilhørende rørsystem har en levetid på mer enn 100 år. Den blir derfor en betydningsfull investering for boligens økonomi for svært lang tid framover.

Energibrønn som lukket system - Kopi

Energibrønnen kan sammenlignes med en utømmelig oljekilde der man pumper opp miljøvennlig energi under hele husets levetid.

Flere generasjoners varmepumper vil kunne utnytte èn og samme energibrønn. Det er derfor svært viktig at brønnetableringen blir utført profesjonelt og etter gjeldene regler og forskrifter.

Den skal være tilstrekkelig dyp for å imøtekomme det aktuelle energibehovet. Den skal ikke føre til forurensing av drikkevann som ligger lagret i berggrunnen, eksempelvis ved at forurenset overflatevann trenger ned i grunnen.

Som boligeier må du, sammen med brønnboreren, ta stilling til plassering av energibrønnen. Ta da også hensyn til eventuelle framtidige utbyggingsplaner og andre endringer som du eller en annen eier av huset kan tenke seg å gjøre.

Du må også velge den mest praktiske og miljøsikre plasseringen.

En god energibrønn skal oppfylle følgende minstekrav:

-Brønnen plasseres slik at installasjoner over bakken ikke blir utsatt for uønskede skader, eksempelvis påkjøring. Borrehullslokket skal konstrueres på en slik måte at det forhindrer opptrykking av kollektorer ved eventuell frost og isdannelse. Den skal være tettsittende for å forhindre innlekking av overflatevann.

Korrekt utført forsegling: Forseglingen mot fast fjell beskytter grunnvannet fra eventuelle forurensinger som finnes på overflaten og i overflatevannet.

Brønndypet tilpasses til energibehovet. Brønnen skal kunne levere en energimengde som kreves for ditt varmepumpeanlegg. Brønnen må absolutt ikke være for grunn.

Eksisterer det planer for utvidelse av bygningens oppvarmede flater, eksempelvis tilbygg, installasjon av gulvvarme etc, skal brønndybden dimensjoneres etter dette.

En forlengelse av brønnens dybde etter at den er tatt i bruk er ofte teknisk svært krevende og kostbart.

Varmepume med grunnvannsdrift 2