Energibrønner er i de aller fleste prosjekter å foretrekke som energikilde framfor uteluften. (illustrasjonsfoto)

Energibrønner slår uteluft som energikilde

Energibrønner er i de aller fleste prosjekter å foretrekke som energikilde framfor uteluften.

Både uteluft og fjellgrunnen via energibrønner er mye brukt som energikilder til varmepumper som produserer vannbåren oppvarming. Dette gjelder både til små anlegg eksempelvis i eneboliger og til store enkeltbygg eller nærvarmeanlegg som forsyner flere bygg.

Energibrønner er i de aller fleste prosjekter å foretrekke som energikilde framfor uteluften.

Dette fordi:

  • Energibrønner gir varmepumpen en høyere årlig energibesparelse, både pga. en høyere årsvarmefaktor og en høyere energidekningsgrad.
  • Energibrønner som energikilde har levetid som er minimum 5 ganger så lang som opptaksenheten til uteluftbaserte anlegg.
  • Energibrønner som energikilde forårsaker verken sjenerende støy eller skjemmende ”bokser” på vegg eller tak.
  • Energibrønner kan også produsere energi- og miljøeffektiv kjøling, uten ekstra investeringskostnader.
  • Energibrønner kan benyttes til sesonglagring av termisk energi (store prosjekter).

Energibrønner
er enklere og mer robuste enn opptaksenheten til en uteluftbasert varmepumpe. Dette gir lavere service- og vedlikeholdskostnader.

Brønnbaserte varmepumper vil i de fleste tilfeller gi en høyere investeringskostnad enn for uteluftbaserte varmepumper. Den høyere initielle inversteringskostnaden vil imidlertid i de aller fleste prosjekter oppveies av:

  • høyere årlige besparelse
  • økt driftssikkerhet, reduserte service- og vedlikeholdskostnader
  • betydelig lenger teknisk levetid

Generelt er det kun i tilfeller der det ikke er praktisk mulig å etablere gode energibrønner, at uteluftbaserte varmepumper totalt sett vil være et bedre alternativ for oppvarming av et vannbårent varmeanlegg.

Investeringskostnader

Investeringene i et energibrønn-basert varmepumpeanlegg er noe høyere enn et uteluftbasert anlegg. Denne investeringskostnaden hentes imidlertid raskt inn igjen takket være de årlige besparelsene i drift. For argumenter som driftssikkerhet, estetikk, levetid og miljø er energibrønner alltid å foretrekke framfor uteluft som energikilde.