Testfeltet er bygget opp med hovedvannledninger i ulike typer jordlag og i ulike dybder under bakken. Oslo VAV har forsøkt å gjenskape grunnen fra flere av Oslos gater så nøyaktig som mulig, forklarer prosjektleder i Oslo VAV, John Bjørningstad og forretningsutvikler i Hawle Water Technology, Borghild T. Folkedal. Foto Odd Borgestrand

Dette er NoDig Challenge

Det har vært en stor utvikling på rør og utstyr for å redusere behovet for graving i forbindelse med renovering av vannledninger. Oppgraving av anboringspunktene, det vil si overgangen fra hovedledning til den enkelte huseiers private stikkledning er fortsatt et uløst problem. I løpet av et par år kan problemet være løst, og Båsum Boring er en del av dette prosjektet som rådgiver og utførende entreprenør.

Det var tidligere avdelingsingeniør i Oslo VAV, John Bjørningstad og hans kollega Steinar Nilo, som mente det måtte la seg gjøre å fornye vannledninger i Oslo uten å måtte grave opp hvert eneste påkoblingspunkt mellom hovedledning og privat stikkledning.
For hver anboring handler det om å sikre, grave opp, koble til provisorisk vann, koble til stikkledning med anboringsklamme, sveise sadelstykke etter utblokking, grave igjen og tilbakeføre det aktuelle området til god stand.
Oslo med sine 658.000 innbyggere er den raskest voksende hovedstad i Europa. Byens innbyggertall vil stige med 22 prosent de neste 10 årene. Kommunen har i dag en lekkasjeprosent på 30. Nesten hver tredje liter rent vann som produseres når aldri fram til forbruker.

Ut i Europa for å finne løsninger
Det er 15 år siden ideen ble unnfanget, og Oslo VAV ga de to seniorene muligheten til å reise rundt på ulike faglige treff i Europa for å oppsøke mulige løsninger for en gravefri framtid.
De to oppsøkte også aktører innen offshore for å finsøke etter ulike boreteknikk-løsninger, og etter hvert samlet de så mye kompetanse at Oslo kommune VAV kunne utlyse en konkurranse som fikk betegnelsen NoDig Challenge.
Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune utfører konkurransen i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og Kommunenes interesseorganisasjon (KS), står bak Nasjonalt program for leverandørutvikling). Norsk Vann og Scandinavian Society for Trenchless Technology (SSTT) er også inne i samarbeidsprosjektet

Førkommersiell anskaffelse
Oslo kommune inviterte til deltakelse i prosjektet gjennom en kontraktstype som kalles førkommersiell anskaffelse av innovasjoner.  Kjennetegnet ved førkommersielle anskaffelser er blant annet at det er en konkurranseform som benyttes der det ikke finnes løsninger i markedet og det ikke er mulig å gjennomføre en tradisjonell anskaffelse av en løsning som vil gi behovsdekning. Formålet med en førkommersiell anskaffelse er at oppdragsgiver kjøper utviklingstjenester som skal bidra og stimulere til utvikling av løsninger. I denne konkurransen innebærer dette inngåelse av en kontrakt med utviklingsformål, et såkalt FOU-oppdrag.
NoDig Challenge teamet består i dag av Hawle Water Technology, Hortensfirmaet TECHNI og Båsum Boring.
Oslo VAV bevilget totalt 17 millioner kroner som sin andel i prosjektets utviklingsfase. I tillegg har HAWLE, TECHNI, NCC og Båsum Boring lagt inn et foreløpig ukjent beløp. Aktørene som i dag er med i prosjektet er overbevist om at investeringene vil forrente seg i løpet av noen få år.

Fem hovedelementer
Konseptet består av fem hovedelementer. Mye er hentet fra oljebransjen. De fem elementene er utvikling av en ny type rørlogger, et nytt boresystem, et såkalt multiverktøy, en ny rør robot og et spesialdesignet påkoblingsverktøy. Foreløpig er det gått med 50.000 timer i utviklingsarbeid.
Rørloggeren logger posisjonen til hovedrøret, gir eksakt posisjon til borestrengen og alle data blir konvertert til GIS‐systemet som kommunene benytter i sin kartlegging av ledningsnettet. GIS er geografiske informasjonssystemer som brukes til å registrere, modellere, lagre, hente, analysere og presentere geografisk refererte data.
Det nye boresystemet er en videreutvikling av dagens system der det bores med varerør i en kombinasjon av boring og trykking. Det betyr svært god styrbarhet, en unik friksjonsreduserende løsning der dagens bruk av bentonitt blir overflødig. Det utvikles også et dobbelt posisjonssystem og et nytt spyle- og sugesystem.

Nytt multiverktøy
Det nye multiverktøyet som nå utvikles skal ta hånd om den siste strekningen for knuse eller fjerne steiner, stålrør, trerøtter og andre hindringer. Verktøyet skal også forsegle varerøret til hovedrøret og bore et såkalt pilothull til hovedrøret. Det er utstyrt med to kameraer og sterkt LED-lys. Verktøyet har også et spyle- og sugesystem.
Den nye rør roboten er en selvgående «traktor» som beveger seg inne i hovedledningen. Den utfører en kontrollert hulltaking og installasjon, med riktig moment. Roboten er utstyrt med tre kameraer og gir dermed også god teknisk dokumentasjon.
Selve påkoblingsstykket er tilpasset dagens PE-rør som benyttes ved fornying av vannledninger. Disse rørene har betegnelsen PE100 RC SDR11. Stikkledningene er også i PE, med en dimensjon på 40 mm. Påkoblingsstykket er i messing, med en innstikk-kobling med klikkfeste fra utsiden.
Hawle water Technoloogy har utviklet et kammer med gripering for PE-rør, der sertifiseringsprosessen nå er godt i gang.

Fullskalatesting
Det arbeides nå intenst med fullskaletesing på et avsidesliggende og nedlagt avløpsrenseanlegg i Ås kommune i Akershus. Kommunen har stilt området til disposisjon for Oslo kommune VAV og det er her fase tre i prosjektet nå foregår med testing av tekniske løsninger for gravefri tilkobling fra hus og ut til hovedvannledningen.
Her er feltet bygget opp med hovedvannledninger i ulike typer jordlag og i ulike dybder under bakken. Oslo VAV har forsøkt å gjenskape grunnen fra flere av Oslos gater så nøyaktig som mulig for å trene seg på de hindringer som ligger under bakken. Her skal det etableres en ny stikkledning inne fra et bolighus, som skal kobles direkte til hovedvannledningen uten noen form for graving.