Borearbeidene i gang, legg merke til vinklingen på brønnene

Arcus valgte egen energipark

Båsum Boring har gjennomført boring av 91 brønner i energibrønnparken til Arcus på Gjellerårsen. Det gikk med omlag 7000 meter med isolerte rør fra brønner ned til 300 meters dybde, og inn i teknisk rom.

Tall: Det er boret 27300 meter som tilsvarer et effekt uttak av varme på ca. 900 kw, samtidig kan dette geoenergianlegget utnyttes til kjøling av bygget som kommer som en svært rimelig tilleggseffekt.

Energibrønnparken er spesiell ved at den er bygget i prismeform. Brønnene har en avstand på 2,1 meter fra hverandre og en avstand med 5 meter oppå hverandre utover. I følge forskere skal denne formen i brønnparken gi en bedre utnyttelse av lagringseffekten i fjellet.

Rådgivernes anbefaling
Norconsult kom i sin rådgivende rapport at det var to alternativer for energi til Arcus-anlegget på Gjellerårsen utenfor Oslo, entenkjøp av fjernvarme fra Akershus Energi, med en minimumsinvestering på snaue 10 millioner kroner, forutsatt at kostnader for fremføring av fjernvarme inkl. varmevekslere er ble dekket av Akershus energi.

Det andre alternativet var bygging av en egen energisentral, som ble kostnadsberegnet til 38 millioner kroner. For dette alternativet var det inkludert gasskjeler LPG til sammen 5,5 MW, elektrokjel (1,2 MW) samt varmepumpe på 2,2 MW. Det er lagt opp til ca 20.000 m brønner. Hver brønn vil være ca. 200 m dyp.

Kostnadene inkluderer kollektor fylt med sprit samt tilførselsledninger og pumpe. Det er forutsatt bruk av industriell varmepumpe/kjølemaskin av høy kvalitet med ammoniakk som kuldemedium. Denne har høyere virkningsgrad enn standard aggregater og kan levere varme opp til 68°C. Det er forutsatt en energisentral på 360 m² i dette tilfellet.

Det mest trolige scenariet
med økning i energiprisene viser at varmepumpealternativet kommer bedre ut enn alternativet med fjernvarme, konkluderte Norconsult, og dermed fikk Båsum AS oppdraget med boring av brønner for egen energisentral, og dermed lavere driftskostnader for de neste femten til tjue årene. Med egen energisentral ville Arcus ha full kontroll på sine årlige kostnader, og ikke bli utsatt for varierende strømpriser fra en ekstern leverandør.

Miljømessig gode alternativer
Begge alternativene er sammenlignbare miljømessig, skriver Norconsult i sin rapport. Fjernvarmealternativet vil bli dyrere i drift ved generelt høyere energipriser enn i dag. Det må ikke aksepteres høyere pris enn det Akershus energi har antydet.

Hvis utbygger ønsker å binde minst mulig kapital og redusere investeringsrisikoen samt ressurser til drift av anlegget gjennom outsourcing av energiforsyningen, anbefales fjernvarmealternativet.
Hvis utbygger ønsker trygghet mot stigende energipriser eller økt energiforbruk til oppvarming og kjøling i fremtiden, anbefales varmepumpealternativet, og sistnevnte løsning ble altså valgt.

BILDEGALLERI:

Brønner ferdig montert med kollektorer 300 meter dype som er fylt med etanol.

På det meste hadde vi 4 rigger i sving med borearbeidene.

Spesialbygde containere for oppsamling av borkaks tilpasset 20 tonn hjullaster.

Gjennomslag til nabohull kan være en utfordring.

Kollektorer som er laget i lengder tilpasset prosjektet, her som ”turbokollektorer”, som blir fylt med etanol og trykktestet før montering i hullene.